Tài liệu kết nối: NeoX – Payment_Gateway_Integration

Hướng dẫn tích hợp & code mẫu: NeoX SDK(javascript)

Thông tin API các môi trường:

– Sandbox: https://sandbox-api.neopay.vn/pg

– Production: https://api.neopay.vn/pg