Xác nhận thanh toán

Hóa đơn thanh toán chỉ có thể được captured nếu đang ở trạng thái … (resultCode là …). Trạng thái … chỉ áp dụng cho luồng thanh toán trực tiếp với thẻ quốc tế, ví NeoX với tham số autoCapture được chỉnh giá trị là false.

Sau khi cấp quyền thành công, giao dịch được cấp quyền sẽ có trạng thái là . Đối tác sẽ xử lý nội bộ và gọi API này để xác nhận giao dịch, bao gọi 2 kiểu request:

Thông tin kết nối đến NeoX

HTTP Request

HTTP Response