Tích Hợp Kỹ Thuật

THÔNG TIN TÍCH HỢP

Môi Trường

NeoPay cung cấp hai môi trường riêng biệt cho việc tích hợp:

Thông Tin Tích Hợp

NeoPay cung cấp bộ Mã tương ứng với từng môi trường.

Lưu ý không được tiết lộ những thông tin này cho bất kỳ ai.

Tìm bộ Mã của bạn

Cấu Hình HTTP Request

KeyValue
Content-Type
Method
DomainProduction: 
Sandbox: 

Địa Chỉ IP (Internet Protocol)

Môi trườngIncomingOutcoming
Sandbox
Production

QUY TRÌNH TÍCH HỢP KỸ THUẬT

Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản MP của doanh nghiệp và lựa chọn (các) Giải Pháp Thanh Toán, bạn đã có thể tích hợp với API của NeoPay ngay lập tức. Quy trình tích hợp đơn giản như sau:

Mã giao dịch NeoPay

Mã giao dịch NeoPay (TID/transId) là một mã được NeoPay tạo ra để định danh cho một giao dịch của đối tác. TID này là duy nhất trên hệ thống NeoPay.

Mã đơn hàng của đối tác

Mã giao dịch đối tác (refId/orderId) là mã duy nhất và định danh cho giao dịch của đối tác khi gửi qua NeoPay để yêu cầu thanh toán. Một TID sẽ ứng với một refId.