Chữ Ký Điện Tử

1. Cách kiểm tra chữ ký neo_SecureHash (How to validate neo_SecureHash?)

NeoX sử dụng cử ký điện tử và mã hóa dữ liệu để xác minh dữ liệu đầu vào và đầu ra của HTTP Request/HTTP Response.

– Định dạng: chuỗi hexa độ dài 64 ký tự IN HOA (Format: hex string, 64 characters, uppercase)

– Sử dụng hàm mã hóa HMAC-SHA256(chuỗi tham số, key) (Using cryptographic hash function HMAC-SHA256)

Quy tắc tạo chữ ký (How to build?):

Cách kiểm tra dữ liệu trả về từ NeoX (How to check?):

Tạo lại chuỗi chữ ký theo quy tắc như trên và so sánh với tham số neo_SecureHash nhận được. (Merchant needs to build a hashed string follow above guide and compare to received neo_SecureHash parameter)

2. Thông tin môi trường test tích hợp (Test environment infomation)

Được cung cấp sau khi đăng ký kết nối (Contact us).